Homepage/ Products/ Adamantanes

AdamantanesR36/38 Dráždí oči a kůži

S22 Nevdechujte prach
S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít

1-Acetyladamantane

1660-04-4

1-Acetamido-3, 5-dimethyladamantane

19982-07-1

Adamantane-1-carboxylic acid ethyl ...

2094-73-7

Adamantane-1-carboxylic acid methyl ...

711-01-3

1-Adamantyl isocyanate

4411-25-0

2-(1-Adamantyl)propan-2-ol

775-64-4

Adamantan-1-ol

768-95-6

1-Bromoadamantane

768-90-1

1-Bromo-3, 5-dimethyladamantane

941-37-7

2-Butyladamantan-2-ol

14451-86-6

5-Carboxyadamantan-2-one

566-87-4

1-Chloroadamantane

935-56-8

 Adamantanes